Inventari de Béns

Les administracions públiques estan obligades a inventariar els béns i drets que integren el seu patrimoni. Aquest requeriment es concreta en el cas dels ajuntaments en l'elaboració d'un inventari general dels béns i drets.

En aquest apartat es recull el darrer Inventari municipal de béns i drets inventariables aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Olesa, així com diverses relacions de béns:


Inventari de Béns 2019:

Document